15 October 2019
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Program regionalny

Logo Wiedza Edukacja Rozwój

 

Pomorscy Partnerzy e – Rozwoju

Projekt „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0005/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Powiat Człuchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, Powiat Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Gmina Szemud, Gmina Ostaszewo, Gmina Przechlewo, Gmina Miasto Pelplin, Gmina Miasto Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Zblewo, Gmina Ryjewo, Gmina Stare Pole, Tracta Investments jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 22 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 31.12.2019 r.

Termin realizacji projektu:
od: 01.11.2017 – 31.12.2019 r.

Wartość projektu:
Wartość projektu: 3 917 305,57 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 616 224,00 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 • podniesienie kompetencji kadr JST (350 os w tym 245K i 105 M) przez szkolenia z obszarów
  • podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
  • zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

 

Logo Wiedza Edukacja Rozwój

 

Tytuł projektu:
„Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku=oferta dla Ciebie!”

Beneficjent: Akademia Pomorska Słupsk
Projekt, w którym Powiat Człuchowski jest Partnerem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: POWR.05.03.00-0026/15-00 z dnia 09.11.2016r.

 

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 1.092.198,00 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 1.092.198,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 920.504,47 PLN
4. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 62.472,53 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - wrzesień 2019r.

Celem projektu jest:
- wzrost atrakcyjności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego na Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarskim.

Planowany efekt projektu:
- wzrost liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo oraz wzrost liczby zatrudnionych pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia, szczególnie w województwie pomorskim.

 

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM.03.03.01-22-0023/16-00 z dnia 21.10.2016

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu 1.602.000,00 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 1.602.000,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(90% kosztów kwalifikowanych)
1.441.800,00 PLN
  w tym:  
  - środki unii europejskiej 1.361.700,00 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 80.100,00 PLN
4. Wkład własny 160.200,00 PLN

Celem Projektu jest:
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Planowane efekty Projektu:
-wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w powiecie,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”

PARTNER WIODĄCY: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PARTNER: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski” z dnia 12 października 2016r.

Wartość Projektu:

1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 567.903,38 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 567.903,38 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków  
  europejskich (95% kosztów kwalifikowanych) 539.508,21 PLN
  w tym:    
  - środki unii europejskiej 482.717,87 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 56.790,34 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń  2015r. - czerwiec 2021r.

Celem Projektu jest:
- wdrożenie na obszarze Powiatu Człuchowskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10) realizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013,
- wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień przyrodniczych i społecznych,
- zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wspierania,
- wsparcie nauczycieli, psychologów/pedagogów w celu uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Planowane efekty Projektu:
- nabycie przez uzdolnionych uczniów  podstawowych kompetencji naukowo‑ technicznych oraz  kompetencji  kluczowych w zakresie:
matematycznym,
informatycznym,
fizycznym,
umiejętności uczenia się ,
społecznym.

Logo programy regionalne


 

Tytuł projektu:
„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7.Zdrowie; Działanie: 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Partner: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Umowa nr: RPPM.07.02.00-22-0028/16-00 z dnia 20.03.2017r.

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 5.088.053,24 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 5.088.053,24 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85% kosztów kwalifikowanych)
4.324.845,25 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: marzec 2016r. - marzec 2019r.

Celem Projektu jest:
- dostosowanie systemów informatycznych podmiotów SPZOZ Człuchów i SPPWGC Chojnice do integracji z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie
e-zdrowie oraz interoperacyjności z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy
P1 i P2,
- dostosowanie systemu informatycznego podmiotów do wymagań nowoczesnej komunikacji elektronicznej,
- świadczenie nowych usług przez internet, takich jak: e-badanie, e-dzienniczek, e-rejestracja,
e-terminy.
Planowane efekty Projektu:
- uruchomienie i poszerzenie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych,
- skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie leczenia poprzez ograniczenie zbędnych formalności,
- skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
- bezpośredni przepływ informacji z pracowni do lekarza prowadzącego,
- natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia,
- skrócenie czasu oczekiwania na usługi dzięki wprowadzeniu elektronicznej listy oczekujących,
- usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu leczniczego,
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych w większości danych wrażliwych.