24 March 2023
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

logo1

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Człuchowskiego do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne Mieszkanie, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu będzie Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która:

 1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

 2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

 3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/, w Załączniku do uchwały nr 5/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 kwietnia 2022r.
lub w siedzibie PCPR w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5, pokój nr 2 , tel. 660 510 297.

Informacja w formacie PDF