24 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

 

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu Powiatu Człuchowskiego do realizacji programu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność" - Mieszkanie dla absolwenta, który finansowany jest ze środków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu będzie Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Celem programu jest wzrost niezależności Beneficjentów oraz ułatwienia im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności Beneficjenta. Można uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualone kryteria dostępności. Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy. 

Beneficjentem programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1) Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy i wynosi:

1) Od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) Od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) Od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Termin składania wniosków:

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r. i nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu. 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami trzeba złożyć za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi aplikowanie o środki.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/ w Załączniku do uchwały nr 4/2022 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 27 kwietnia 2022r.
lub w siedzibie PCPR w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5, pokój nr 2 , tel. 660 510 297.

Informacja w formacie PDF